Neem contact met ons op

Morgen gezond weer op..

gezond-50-plus

Schenken en erven

Hoe kan ik mijn partner zo goed mogelijk beschermen als ik kom te overlijden? Is de wettelijke regeling niet voldoende?
Moet er bij het overlijden van mijn partner al erfbelasting worden betaald? Hoe voorkom ik dat mijn erfenis of schenking bij een echtscheiding van mijn kind bij zijn/haar ex terecht komt?

 • Wat kan ik doen om de erfbelasting zoveel mogelijk te vermijden?
 • Ik heb gehoord dat ik uit mijn vermogen moet bijdragen in de kosten van het verpleegtehuis. Hoe zit dat en kan ik daaraan wat doen?
 • Ik ben alleenstaand, wat kan ik het beste regelen?
 • Wij hebben een testament op de langstlevende, is dat nog goed?
 • Ik heb een nieuwe relatie. Hoe zit dat nu met mijn erfenis?
 • Ik heb geen contact meer met één van mijn kinderen. Kan ik dat kind onterven?
 • Hoe kan ik slim schenken?

In de loop der jaren is de wetgeving op dat terrein ingrijpend gewijzigd. Die wijzigingen hebben niet alleen betrekking op het erfrecht, maar ook op de schenk- en erfbelasting, de inkomstenbelasting en de Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit heeft ook gevolgen voor bestaande testamenten.
spanWat u zou moeten regelen en hoe is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, van de omvang van uw bezit en uw inkomen. In deze artikelenserie wordt aan bovenstaande onderwerpen aandacht gegeven. Tenminste elke maand wordt er een artikel aan deze reeks toegevoegd wat weer een ander aspect aan de orde stelt. Indien u ons volgt op Facebook dan wordt u indien er een nieuw artikel verschijnt of als er belangrijke wijzigingen in de wetgeving plaatsvinden daarvan op de hoogte gesteld. Zo blijft u helemaal bij.
Uiteraard bent u ook welkom voor een gesprek op ons kantoor. Tijdens zo een gesprek wordt dat alles op een heldere wijze voor uw persoonlijke situatie op een rijtje gezet.

Het eerste artikel in deze serie gaat over het “nalaten aan uw partner”, waarmee wordt bedoeld uw echtgenoot of geregistreerde partner, met gezamenlijke kinderen.

Nalaten aan uw partner

Erfrecht volgende de wet De wet kent groepen van erfgenamen. De eerst Erfrecht volgende de wet De wet kent groepen van erfgenamen. De eerste groep van erfgenamen is partner en de kinderen. De partner en de kinderen erven ieder voor een gelijk deel. Indien er een kind is vooroverleden dan treedt er  plaatsvervulling op ten gunste van de afstammelingen van het vooroverleden kind.
Is er geen testament dan is de wettelijke regeling van toepassing op grond waarvan de langstlevende partner eigenaar wordt van alle goederen van de nalatenschap onder de verplichting om de schulden van de nalatenschap, de boedelkosten en de uitvaartkosten voor zijn rekening te nemen. De kinderen erven een kindsdeel maar kunnen dat pas opeisen wanneer de langstlevende partner overlijdt.
Voorts kunnen de kinderen als zij nog een vordering hebben (omdat het erfdeel van hun eerstoverleden ouder nog niet is uitgekeerd) bij hertrouwen van hun langstlevende ouder, overdracht van goederen kunnen vorderen. Maken zij daar geen gebruik van dan kunnen zij bij het overlijden van hun langstlevende ouder, alsnog van de stiefouder overdracht van goederen (waaronder ook de woning) vorderen. Deze rechten van de kinderen noemt men “wilsrechten”.
Als het erfdeel van de kinderen boven de vrijstelling uitkomt dan dient er door de kinderen erfbelasting betaald te worden. Aangezien alle goederen (en gelden) en bij de langstlevende terechtkomen en de kinderen als erfdeel eigenlijk niets ontvangen dan een vordering op de langstlevende partner, dient de langstlevende partner de door de kinderen te betalen erfbelasting voor de kinderen te betalen. Verschuldigde erfbelasting dient overigens gelijk betaald te worden. Er is geen uitstel van betaling tot het overlijden van de langstlevende partner. Ook de langstlevende partner zelf kan erfbelasting verschuldigd zijn.

Testament

Een testament heeft met name tot doel om de langstlevende partner optimaal te beschermen en om te voorkomen dat uw vermogen bij de ficus, het verpleegtehuis of bij een ex partner van uw kind terecht komt.

Uitsluitingsclausule

Wanneer uw kind een erfenis verkrijgt en daarna gaat scheiden kan de ex-partner voor de helft aanspraak maken op uw erfenis. Dat is in ieder geval mogelijk als uw kind  gehuwd was in gemeenschap van goederen, maar soms ook uw kind was gehuwd op huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract had gemaakt.
Ook wanneer één van de ouders nog leeft kan dit zich voordoen. Omdat de echter de langstlevende ouder alle goederen en gelden van de nalatenschap krachtens de wet of een testament in eigendom heeft verkregen en de kinderen alleen maar een vordering op de langstlevende ouder hebben ter grootte van hun erfdeel kunnen er extra problemen ontstaan als uw kind niet de financiële middelen heeft om de helft van zijn erfdeel aan zijn ex-partner uit te keret-size: 12pt;">Om te voorkomen dat uw erfenis bij een ex partner van uw kind terecht komt wordt in een testament een zogenaamde uitsluitingsclausule laten opgenomen.

Opeisbaarheidsgronden

In een testament wordt bepaald in welke gevallen uw kinderen hun erfdeel kunnen opeisen. Krachtens de wet is dat alleen bij overlijden of faillissement van de langstlevende partner.
Het is belangrijk dat het erfdeel ook door de kinderen kan worden opgeëist als uw vermogen bij een ander (nieuwe partner, een overheidsinstantie of AWBZ-instelling) terecht dreigt te komen of wanneer de zeggenschap over uw vermogen bij een ander (curator of bewindvoerder) komt te berusten. Daarom wordt in een testament vaak bepaald dat het erfdeel ook opeisbaar is in de volgende gevallen:

 • bij het van toepassing worden van een schuldsanering natuurlijke personen;
 • bij hertrouwen of bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap zonder het maken en handhaven van huwelijkse- danwel partnerschapsvoorwaarden;
 • bij ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van het vermogen;
 • wanneer er aanspraak wordt gemaakt op financiële steun van overheidswege en als gevolg daarvan de erfdelen verloren dreigen te gaan;
 • een indicatie krijgt als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) tot definitieve opname in een in een AWBZ-instelling.

Wilsrechten

Om te voorkomen dat de langstlevende partner in problemen komt doordat de kinderen gebruik maken van hun wilsrechten wanneer die uiteindelijk de draad weer op heeft opgepakt en een nieuwe partner heeft gevonden en daarmee een huwelijk aangaat kunnen die wilsrechten in een testament geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten.;">Over het algemeen wordt daarbij wel de voorwaarde gesteld dat de langstlevende dan hertrouwt op huwelijksvoorwaarden zodat de erfenis apart blijft en niet door het enkele hertrouwen bij de nieuwe partner terecht komt. Op die wijze wordt toch nog rekening gehouden met de belangen van de kinderen.

Erfbelasting

Vaak wordt gedacht dat er bij het overlijden van de eerste partner geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Dit berust echter op een misverstand. De kinderen krijgen immers wel degelijk een erfdeel. Dat erfdeel krijgen zij in de vorm van een vordering op de langstlevende partner.
Wanneer er erfbelasting moet worden betaald zal de langstlevende die erfbelasting voor de kinderen dienen te betalen. Het komt voor dat het vermogen met name in de woning zit en dat er weinig financiële middelen zijn om de erfbelasting te betalen, waardoor de langstlevende in de financiële problemen kan komen.
Op basis van de omvang van uw vermogen wordt samen met u bekeken hoeveel erfbelasting er ongeveer bij overlijden van één van u beiden moet worden betaald. Door bepaalde aanpassingen te maken in het testament of door de kiezen voor een bepaalde testamentvorm kan de te betalen erfbelasting worden beperkt of tot nihil worden teruggebracht. Wij maken door het geven van rekenvoorbeelden aan wat in uw situatie de mogelijkheden zijn zodat u uiteindelijk de juiste keuze kunt maken.

Testament op maat

De wet is derhalve een goede basisvoorziening, maar laat een hele hoop zaken ongeregeld. Op basis van uw persoonlijke en financiële situatie kan in een testament de wettelijke regeling worden uitgebreid, aangepast of worden vervangen door een regeling die voor u het meest geschikt is. De beste bescherming heeft u met op testament op maat en een levenstestament waar u elders op onze website een artikel over aantreft. Mocht het bovenstaande voor u aanleiding geven tot vragen, neemt u dan gerust met ons contact op wij staan u graag te woord.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.