Neem contact met ons op

Ook op de zakelijke markt zijn

we van alle markten thuis.!

 

shutterstock 27151789

Flex BV Iets voor U?

De Flex B.V. in vogelvlucht

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe B.V.-recht in werking getreden. De invoering van de Flex-BV leidt tot een ingrijpende wijziging van het recht dat van toepassing is op B.V.'s.

Wat is nu eigenlijk een Flex B.V.?

Er bestaan nogal wat misverstanden over wat nu eigenlijk een Flex B.V. is. Eén daarvan is dat er wordt gedacht dat er een gewone en een Flex B.V. bestaat. De Flex B.V. op zich bestaat echter niet. De term Flex B.V. slaat op de wijzigingen van de wettelijke bepalingen over de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.). Het B.V.-recht wordt flexibeler. De Flex B.V. is dus de B.V. zoals we die kennen, maar dan onder vernieuwd recht.

Wat is er gewijzigd ten opzichte van het oude recht?

De meest opvallende wijzigingen zijn:

 • het minimumkapitaal van EUR 18.000 is afgeschaft;
 • de bank- en accountantsverklaring zijn vervallen;
 • de bepalingen ten aanzien van nachgründung (204c) en financiële steunverlening (207c) zijn afgeschaft;
 • inkoop en kapitaalvermindering (afstempelen) is eenvoudiger geworden;
 • de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen is vervallen  (blokkeringsregeling is nu optioneel);
 • de overdraagbaarheid van aandelen kan voor beperkte tijd worden beperkt;
 • stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunnen worden ingevoerd;
 • de statuten kunnen voorzien in een flexibele verdeling van stemrecht;
 • in de statuten kunnen extra (contractuele) verplichtingen voor aandeelhouders worden opgenomen;
 • vermelding van het maatschappelijk kapitaal is niet langer vereist;
 • de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden zijn verruimd.
 • De ministeriële verklaring van bezwaar voor de oprichting van een B.V. was al in een eerder stadium afgeschaft.

De uitkeringstest

Onder de nieuwe wetgeving zijn de kapitaalbeschermingsregels voor het bijeenbrengen van kapitaal dus soepeler geworden.
Hiervoor in de plaats komt, voor zowel bestaande als nieuwe B.V.’s, de zogenaamde uitkeringstest. De uitkeringstest houdt in dat het bestuur beoordeelt of de vennootschap na het doen van een uitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. De test geldt voor alle situaties waarin de vennootschap vermogen uitkeert: bij uitkering van winst of reserves, bij terugbetaling op aandelen in het kader van een kapitaalvermindering en bij inkoop van eigen aandelen anders dan om niet.
Komt de vennootschap na de uitkering in ernstige betalingsproblemen, dan zijn de bestuurders die dit op het moment van uitkering wisten of redelijkerwijze behoorden te voorzien tegenover de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Ook de ontvanger van de uitkering (doorgaans de aandeelhouder), die dit op het moment van de uitkering wist of had kunnen voorzien, is aansprakelijk voor het tekort.
Aan de hand van de uitkeringstest besluit het bestuur om het voorstel van de algemene vergadering van aandeelhouders voor het doen van een uitkering wel of niet goed te keuren. Het bestuur moet zijn goedkeuring weigeren als het op grond van de uitkeringstest (redelijk) zeker is dat de vennootschap in toekomstige betalingsproblemen zal geraken. Als de uitkeringstest met succes is doorlopen, moet het bestuur zijn goedkeuring geven.

Eenmanszaak, vennootschap onder firma of B.V.?

Het is onder het nieuwe recht dus gemakkelijker en goedkoper om een B.V. op te richten. Maar er is niets veranderd aan de juridische en fiscale motieven die een rol spelen bij de keuze voor een B.V., een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Als u een eenmanszaak heeft bent u privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Met een B.V. bent u in principe niet privé aansprakelijk voor de schulden van de B.V.. Een eenmanszaak of vennootschap onder firma is voor veel starters nog steeds fiscaal de meest interessante rechtsvorm vanwege de aftrekposten in de inkomstenbelasting. Of een B.V. fiscaal aantrekkelijk is, hangt onder andere af van de hoogte van de winst, maar vooral of u de winst in de B.V. laat of deze uitkeert.

Overstappen naar een B.V.?

Voor een overstap van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma naar een B.V. spelen meestal juridische en fiscale aspecten een rol. U wilt bijvoorbeeld toegenomen risico’s afdekken, of u maakt al enige jaren een aantrekkelijke winst en kunt met een B.V. belastingvoordeel behalen. Of een combinatie van beiden. Andere redenen die een rol kunnen spelen zijn de wens om meer pensioen op te bouwen of het bedrijf te verkopen. Door de nieuwe wetgeving is het gemakkelijker om over te stappen naar een B.V.

Bestaande B.V. statuten wijzigen?

Er bestaat geen verplichting om de statuten van een bestaande B.V. te wijzigen. Wel is het zo dat als men van de soepeler wetgeving gebruik wil maken, een statutenwijziging nodig is. In vrijwel alle statuten van huidige B.V.’s is namelijk met betrekking tot bepaalde onderwerpen de huidige wettelijke regeling overgenomen, zoals:

 • de inkoop van aandelen (art. 2:207);
 • het verbod van financiële steunverlening (art. 2:207c);
 • het oproepen van de algemene vergaderingen (art. 2:225); en
 • besluitvorming buiten vergadering (art. 2:238).

Onder de nieuwe wettelijke regeling is met betrekking tot deze genoemde onderwerpen de wet soepeler zijn of geen regeling meer bevatten.
>Indien uw statuten nog de huidige regeling bevatten, zullen voor deze onderwerpen toch de statutaire bepalingen moeten worden gevolgd, die minder soepel zijn dan de nieuwe wetgeving. Wanneer u van deze statutaire klemmen wilt worden bevrijd, dan is het nodig om de statuten aan te passen aan de soepelere nieuwe wetgeving.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.