Neem contact met ons op

trouw-ringentrouw-ringen

Huwelijks voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden

De wettelijke gemeenschap van goederen

Door de voltrekking van het huwelijk (waaronder hierna tevens begrepen het aangaan een geregistreerd partnerschap) ontstaat van rechtswege, als voor het aangaan van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, de wettelijke gemeenschap van goederen.
Ontvangen schenkingen en verkrijgingen krachtens erfrecht behoren alleen dan niet tot de gemeenschap van goederen als de schenker (bij de schenking) of de erflater (in een testament) heeft bepaald dat hetgeen wordt verkregen, niet in de gemeenschap van goederen valt.
Een voordeel van gemeenschap van goederen is dat de echtgenoot die weinig of geen inkomen heeft, deelt in de opbouw van het vermogen door de ander.

Alle schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk. Iedere schuldeiser van de echtgenoten kan zich op de gehele gemeenschap verhalen. Na echtscheiding wordt men voor de helft ook aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden die de andere echtgenoot heeft gemaakt.
Ingeval van overlijden van een echtgenoot is de helft van de gemeenschap van goederen zijn nalatenschap. De andere heft behoort op grond van de wet toe aan de andere echtgenoot. Bij echtscheiding wordt de gemeenschap van goederen bij helfte verdeeld.

Nadere informatie over het aangaan van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap en wat de verschillen tussen die twee vormen zijn vindt u hier.

Huwelijksvoorwaarden

Door huwelijksvoorwaarden te maken kunnen de aanstaande echtgenoten van het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen afwijken. De huwelijksvoorwaarden worden in een notariële akte vastgelegd en deze akte dient voor de voltrekking van het huwelijk te worden getekend. De huwelijksvoorwaarden gaan in zodra het huwelijk is voltrokken.

Wie huwelijksvoorwaarden wenst te maken heeft in beginsel een grote mate van vrijheid.
Huwelijksvoorwaarden is een overeenkomst. Dat houdt in dat de echtgenoten zich gedurende het bestaan van het huwelijk ook aan deze overeenkomst moeten houden en daar uitvoering moeten geven. Komt u de afspraken die u in de huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt niet na dan kan dat ingrijpende gevolgen met zich meebrengen bij echtscheiding en bij overlijden van één van de echtgenoten.

Huwelijks voorwaarden kunnen in drie groepen worden verdeeld:

 • de koude uitsluiting;
 • de beperkte gemeenschap, en
 • het verrekenbeding.

De verschillende vormen hebben allemaal hun voor- en nadelen en het is mogelijk de vormen met elkaar te combineren.

Koude uitsluiting

Bij koude uitsluiting bestaat tussen de echtgenoten geen enkele gemeenschap van goederen. Inkomen en vermogen wordt op geen enkele wijze tussen de echtgenoten verdeeld. Iedere echtgenoot heeft zijn eigen goederen en schulden. Daarnaast kan er sprake zijn van gezamenlijke goederen en schulden. Er zijn dan als het ware drie vakken. Het vak van de ene echtgenoot waar diens goederen en schulden in zitten, het vak van de andere echtgenoot waar diens goederen en schulden in zitten en een vak waar ieder voor de helft in gerechtigd is waar de gezamenlijke goederen en schulden in zitten.

Deze huwelijksvoorwaarden houden grote risico’s in voor een echtgenoot die nu, of in de toekomst, geen eigen of weinig inkomen heeft. Hij deelt niet mee in de vermogenstoename van de andere echtgenoot en heeft niet de mogelijkheden om eigen vermogen te vormen. Koude uitsluiting wordt tegenwoordig alleen maatschappelijk aanvaardbaar geacht indien beide echtgenoten over voldoende inkomen en vermogen beschikken en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Beperkte gemeenschap

U kunt bij huwelijkse voorwaarden ook voor een beperkte gemeenschap kiezen. Onderstaand treft u een aantal voorbeelden aan:

 • gemeenschap van inboedel, daarbij is de wettelijke gemeenschap van goederen alleen van toepassing op de inboedel; voor het overige is er koude uitsluiting;
 • de wettelijke gemeenschap van goederen waarvan worden uitgezonderd erfenissen en schenkingen en hetgeen daarvoor in de plaats komt;
 • de wettelijke gemeenschap van goederen met uitzondering van een bedrag in geld wat de ene echtgenoot qua waarde meer ten huwelijk aanbrengt dan de andere echtgenoot;
 • de wettelijke gemeenschap van goederen met uitzondering van bepaalde goederen die op een bij de huwelijksvoorwaarden behorende lijst zijn vermeld;
 • de wettelijke gemeenschap van goederen met uitzondering van met name genoemde aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Verrekenstelsels

Huwelijksvoorwaarden kunnen voorts worden aangevuld met één of meer verrekenbedingen. Er zijn periodieke en finale verrekenbedingen.

Bij een periodiek verrekenbeding zijn de echtgenoten zijn verplicht om jaarlijks te verrekenen hetgeen van hun inkomen (meestal inkomen uit arbeid) resteert, nadat daarop de bijdrage in de kosten van de huishouding in mindering is gebracht. Bij deze verrekening komt ieder de helft van het gezamenlijk bespaarde bedrag toe.

Indien de verrekening bij het einde van het huwelijk dient plaats te vinden(bij echtscheiding of overlijden) is er sprake van een finaal verrekenbeding.
Ingeval van overlijden of bij echtscheiding wordt er dan meestal afgerekend alsof de wettelijke gemeenschap van goederen had bestaan. Bij echtscheiding worden er dan vaak goederen en schulden uitgesloten die niet in de verrekening moeten worden betrokken, zoals bijvoorbeeld erfenissen of schenkingen.

Redenen voor het maken van huwelijks voorwaarden

Er zijn verschillende redenen waarom u kunt overwegen om huwelijksvoorwaarden te maken:
bepaalde goederen of schulden dienen niet in de wettelijke gemeenschap van goederen te vallen;

 • er is sprake van een tweede huwelijk en de wens is om de vermogens geheel of gedeeltelijk gescheiden te blijven;
 • er is sprake van kinderen uit een eerdere relatie;
 • er is sprake van een onderneming of van het voornemen om een onderneming te starten;
 • er is sprake van ongelijke vermogens bij de aanvang van het huwelijk.

Testament

In veel gevallen is het raadzaam om ook een testament te laten opstellen. De huwelijksvoorwaarden maken uit wat de erfenis is, maar het testament maakt uit wie de erfenis krijgt.

Nadere informatie

Bekijk de online brochure Samen Verder.


Copyright ©2017. 

De Boer & Verouden Notarissen

 Telefoon: +31 30 6371213

 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.